IV Premi Es Niell d'història marítima de Blanes

El Premi Es Niell d’Història Marítima de Blanes 2012, que organitza el Club de Vela de Blanes, s’ofereix al millor treball d’investigació sobre la història marítima de Blanes o el seu districte marítim, tant de caràcter general, com sobre un determinat període.

El Premi es fa extensiu a estudis sobre memòries, diaris i fons documentals així com també a biografies i autobiografies que constitueixin una aportació d’especial interès per al coneixement del passat històric marítim de Blanes.

La dotació del Premi és de 3.000 euros per al treball guanyador (d’aquest import se’n  deduirà la corresponent retenció fiscal).Els treballs que optin al Premi han de ser inèdits,  raó per la qual no poden haver estat premiats en altres certàmens. Es presentaran escrits  en català o bé en castellà i hauran de tenir un mínim de 100 pàgines. S’hi podran  adjuntar les il·lustracions que es creguin oportunes per a completar l’obra, o bé caldrà  indicar el lloc on poden ser trobades.

Els treballs seran tramesos al Club de Vela Blanes, Premi Es Niell d’Història Marítima 2012, Esplanada del port, s/n, Apartat de Correus 156, 17003 Blanes.

Termini d’admissió: 15 d’octubre de 2012 a les 18 hores

Els originals seran lliurats anònimament. En cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor. Per garantir la reserva, cal acompanyar els originals d’un sobre a l’exterior del qual només hi figurarà el títol del treball i un lema o pseudònim. A l’interior del sobre, convenientment tancat, s’hi farà constar el nom i cognoms de l’autor, any i lloc de naixement, domicili habitual, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

Es lliuraran tres còpies impreses dels treballs i un Cd (o algun altre suport electrònic únic) amb els arxius electrònics corresponents en un document de text (word o rtf) i en pdf. Pel que fa a les imatges, aquestes s’hauran d’incloure en format digital estàndard (jpg, gif o tiff) dintre del cd en una carpeta específica.

El jurat, designat per Club de Vela Blanes, serà presidit per una personalitat destacada del món universitari, la història i la cultura, i estarà format per cinc vocals més de reconegut prestigi. El jurat haurà d’emetre el seu veredicte abans del 30 de novembre de 2012.

El Jurat està compost per:

President: Dr. LAUREÀ CARBONELL RELAT

(Capità MM, Dr. Història UB i ex-professor FNB)

Vocal: Dr. ANTONI RIERA MELIS

(Dr. i Catedràtic Història Medieval UB)

Vocal: Dr. MARIO ZUCCHITELLO

(Dr. Història i Filosofia, membre del CES)

Vocal: Sr. ENRIC GARCÍA DOMINGO

(Cap Centre Documentació Marítima MMB)

Vocal: Sr. ANTONI REYES VALENT

(Director Arxiu Municipal de Blanes)

Vocal: Sr. ROSA ALMUZARA

(Historiadora de temàtica marítima i Arxivera Directora Arxiu Comarcal de Mataró)

El jurat adjudicarà el Premi i, si escau, com a fet excepcional, pot proposar la concessió d’accèssits. Així mateix, el jurat es reserva la facultat de declarar desert el Premi si considera que cap de les obres que concursen no reuneix els mèrits suficients. El veredicte és inapel·lable.

Convoca i organitza: Club Vela Blanes http://www.cvblanes.cat

Col·laboren: Museu Marítim de Barcelona

Ajuntament de Blanes

Arxiu Municipal de Blanes

Centre d’Estudis Selvatans

Una resposta a “IV Premi Es Niell d'història marítima de Blanes

Respon a Etnologia.cat » Beques i premis locals a la recercaCancel·la les respostes