Congrés AIBR

Crida de propostes de comunicació per el panell

Patrimonio y la institución de las sociedades en el tiempo

II Congreso Internacional de Antropología AIBR. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona, 6-9 septiembre 2016
Els interessats a participar en el panell han de registrar les seves propostes de comunicació en castellà o portuguès, no superiors a les 250 paraules, abans del 28 de febrer de el 2016 a través de l’enllaç del congrés:
http://2016.aibr.org identificant correctament el panell, i enviar-les a les coordinadores del panell:
Meritxell Sucarrat (Universitat de Barcelona) merisuvib@gmail.com
Paula Godinho (Universidade Nova de Lisboa) gpca@fcsh.unl.pt
Prenent com a punt de partida que patrimoni és un concepte polisèmic, l’objectiu d’aquest panell és analitzar la relació entre les diferents nocions de patrimoni que coexisteixen i la institució de les societats en el procés d’articulació de “la globalitat” amb “el local” . La identificació d’objectes i recursos diversos com patrimoni en diferents períodes de la història posa de manifest que el significat de patrimoni no es dóna d’una vegada per totes i depèn de la interdependència de diferents visions del passat. Això també vol dir que la producció de patrimoni s’inscriu en un procés en què el sistema de valors i classificacions, símbols i significats associats amb les diferents visions del passat competeixen per imposar la seva interpretació de la realitat. La creació de noves relacions signi catives per a la producció de patrimoni es converteix en una sorra per a l’estudi de les relacions de poder. L’original d’aquest procés és que permet veure com la construcció i legitimació d’una visió hegemònica del passat i els diferents significats de patrimoni són indissociables de la manera en què les parts implicades (població local, tècnics experts, etc.,) s’apropien del passat local.
Aquest panell està obert a la presentació de comunicacions que amb dades etnogràfiques mostrin com la producció de patrimoni és indissociable de la reinterpretació del passat des del present per al futur, i com en aquest procés de canvis i continuïtats les societats s’institueixen com a mostra del procés de transformació de la societat a escala global.

Deixa un comentari